Adatvédelmi nyilatkozat

IT Services Hungary Kft.

Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően, az adatkezeléshez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az IT Services Hungary Kft. ezúton tájékoztatja a www.it-services.hu honlapra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége
IT Services Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Infopark, Neumann János u. 1/C.
Adószám: 13869975-2-44
Email: FMB-TS-ITSH-Communication@t-systems.com
Telefon: +36 1 456 54 00
Fax: +36 1 456 54 99
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-72889/2014.

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása
A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat az IT Services Hungary Kft. kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ezzel összefüggésben a látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Cégünk figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat kéretlen reklámüzenet küldésére nem használja fel.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Ezen adatok megismerésére az IT Services Hungary Chief Security Officer-je, valamint a HR és a Kommunikációs Osztály erre kijelölt személyei jogosultak.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság
A tudomására jutott személyes adatokat az IT Services Hungary Kft. harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át harmadik személyeknek, azokat nem teszik közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Cégünk minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során. Az IT Services Hungary Kft. védeni törekszik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a T-Systems Magyarország Zrt. adatparkjában telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja.

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja
Levelezési cím: IT Services Hungary Kft., Budapest, Neumann János utca 1/C
E-mail: FMB-TS-ITSH-Communication@t-systems.com
Fax: +36 1 456 54 99

A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).

E-mail címek felhasználása
Az adatkezelő a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2013. október 2.