Adatvédelmi nyilatkozat

IT Services Hungary Kft.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Az IT Services Hungary Kft. ezúton tájékoztatja a www.it-services.hu honlapra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

IT Services Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2. B.
Adószám: 13869975-2-44
Email: [email protected]
Telefon: +36 1 456 54 00
Data Protection Officer: dr. Czebe László

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége
Itent Informatikai Kft.
1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 29.
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 20 9443 401

Adatkezelés jogalapja, meghatározása
A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor. Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a honlap alapvető, optimális működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához az alábbiakban részletezett személyes adatokat kezelje. Az adatkezelő elvégezte az adatkezeléshez szükséges érdekmérlegelést és megállapította, hogy az nem jelent aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, jogaira és szabadságaira nézve. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat az IT Services Hungary Kft. kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat (vagy másképp „sütiket”) helyezhet el böngészőjében. Ezek információkat tárolnak a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról, lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, mely egyben az adatkezelés célja. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre
A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Ezen adatok megismerésére az IT Services Hungary Chief Security Officer munkavállalója, a Kommunikációs Osztály erre kijelölt személyei, valamint az adatfeldolgozó weboldal üzemeltetését ellátó munkatársai jogosultak.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság
Az IT Services Hungary Kft. a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át, azokat nem teszik közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. Társaságunk minden szükséges lépést megtesz a biztonságos adatkezelés érdekében, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása illetve az adatfeldolgozó igénybevétele során.

Az IT Services Hungary Kft. megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, hogy védje az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az adatkezelő az adatokat Magyarország területén, a Magyar Telekom Nyrt. adatparkjában telepített szerveren tárolja.

Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, az adatkezelésről részletes tájékoztatást, illetve adatai helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, törlését. A felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Kérelmével az ITSH Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Czebe László
E-mail: [email protected]
Levelezési cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2. B
Telefon: +36 1 456 54 00

 

Érintett jogainak az adatkezelő, vagy harmadik személy általi megsértése esetén az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogorvoslatot vehet igénybe – panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (web: www.naih.hu, e-mail: [email protected], postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Tel: +36 (1) 391-1400), továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint bírósághoz – akár a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulhat.